Aydınlatma Metni

Anasayfa > Aydınlatma Metni6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI


Veri Sorumlusu

İşbu Aydınlatma Metni, 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında Türkiye Kanunlarına uygun şekilde kurulmuş olan ve merkezi Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk. No:4M Kuyumcukent AVM Z030 D:72 Bahçelievler, İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicilinde 149207-5 sicil numarası ile kayıtlı olan Aga Kıymetli Madenler Anonim Şirketi (“AGA”) tarafından hazırlanmıştır. AGA olarak kişisel verilerinizi koruduğumuzu ve ilgili mevzuata uygun olarak bu verileri işlediğimizi bilgilerinize sunarız. AGA, KVKK ve sair mevzuat uyarınca veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatını haiz olduğu hallerde, bu verileri yalnızca aşağıda belirtilen kapsam çerçevesinde işlemektedir.

AGA’ya aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Adres: Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk. No:4M Kuyumcukent AVM Z030 D:72 Bahçelievler, İstanbul

Telefon: +90 212 603 04 81

İnternet Adresi: https://www.agabullion.com/

E-Posta Adresi: info@agabullion.com


İşlenen Kişisel Verileriniz

AGA hizmet ve ürünlerinden internet sitesi üzerinden faydalanmanız sonucunda, aşağıda yer alan kişisel verileriniz (bunlarla sınırlı olmamak üzere) AGA tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatı ile işlenebilmektedir:

 • Ad, soyad, T.C. kimlik numarası,
 • E-posta adresi, adres ve telefon numarası,
 • Web sitesi üyelik parolanız,
 • Satın aldığınız ürün bilgileri,
 • Ödeme şekliniz ve ödeme aracınıza ilişkin bilgiler,
 • IP adresi, form gönderme işlemi tarih ve saat bilgisi.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz,

 • Ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize sunulabilmesi, ulaştırılabilmesi ve tanıtım ve sair bilgilendirmelerin yapılabilmesi,
 • İş ilişkilerinin, müşteri süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Belirli bir konuyla ilgili bilgi toplanması,
 • Müşterilerimizin bize iletmiş olduğu yorumlara veya sorulara yanıt vermemiz veya bunları takip etmemiz
 • Müşterilerimize ilgili bildirimlerin ve/veya bültenlerin ve/veya herhangi bir pazarlama iletişiminin gönderilebilmesi,
 • AGA tarafından sunulan hizmet veya ürünlerimize ilişkin yorumların toplanabilmesi,
 • AGA tarafından sunulan hizmet ve ürünlerimizle ilgili olarak müşteri memnuniyetin analizi yapılması, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim yapılması,
 • Müşteri şikayet ve önerilerinin değerlendirilebilmesi,
 • Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sunulan hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırılması,
 • Tedarikçi ve iş ortakları bakımından; potansiyel tedarikçi ve iş ortakları ile iletişime geçilebilmesi, sözleşme süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi, hizmet ve ürünlerimiz karşılığında faturalandırma, analiz ve raporlama yapılabilmesi, sistemlere kayıt yapılabilmesi, kimlik teyidi yapılabilmesi,
 • Hukuki uyuşmazlıkların çözümlenebilmesi,
 • Her türlü yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • Yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • Dolandırıcılığın ve yalan beyanın önlenmesi,
 • İdari ve adli birimlerden gelen bilgi taleplerini karşılanması,
 • Mevcut ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirilmesi ve yönetimi sürecinde ürünün pazarlanması,
 • İş başvurusu ve insan kaynakları uygulamaları,

gibi amaçlarla işlenmektedir. AGA tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.


Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla AGA tarafından farklı kanallar vasıtasıyla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak; sunduğumuz ürün ve hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle çağrı merkezi, internet sitesi, gibi vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işlenmektedir.

Kişisel Veriler, KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebeplerinden biri veya birkaçı ile kişisel veri sahibinin rızası alınmaya gerek olmaksızın işlenebilir.

AGA ile herhangi bir surette ticari veya hukuki ilişkiye girilmesi durumunda Kişisel Veriler, AGA tarafından, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen (i) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ii) “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (iii) “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, (iv) “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve (v) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerini ihlal etmemek kaydıyla elektronik ortamda başvuru veya talep formu doldurulması suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

İnternet sitesine giriş yapan kullanıcının daha önceden alınmış açık rızası mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen ancak AGA’nın ürün ve hizmetleri sunabilmesi ve internet sitesine giriş yapan kullanıcının güvenliği amacı ile sınırlı olmak üzere işlenen Kişisel Veriler için yasal zorunluluk gereği açık rıza beyanının alınması gerekmektedir. Bu durumda, yazılı imzalı izin ile aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere elektronik ortamda söz konusu açık rızanın verilebileceğini bilgilerinize sunarız. SMS, elektronik posta ve internet sitesi içerisindeki anlık bildirim suretiyle elektronik ortamda kişisel verilerin işlenmesi bilgilendirme metnini inceleyebilir ve açık rıza beyanınızı verebilirsiniz. Bu hususlarda tüm talep ve istekleriniz için +90 212 603 04 81 no’lu telefondan veya “info@agabullion.com” e-posta adresinden AGA’ya başvurabilirsiniz.


Kişisel Verilerinizin Paylaşılması ve Aktarılması

Kişisel Verileriniz üçüncü kişiler ile sadece sizin açık rızanız ile paylaşılmakta ve açık rızanız olmaksızın Kişisel Veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

AGA, Kişisel Verilerinizi yurtiçinde ve yurt dışında bulunan grup şirketlerinin, iştiraklerinin veri tabanlarından biriyle, iş ortaklarına veya yurtdışında bulunan harici ortaklarından biri ile paylaşabilir, bunlara aktarabilir. Veri koruma seviyeleri dünya çapında değişiklik gösterdiğinden, Kişisel Verilerinizi en az aynı kişisel koruma düzeyini koruyorlarsa, yalnızca grup şirketlere veya Avrupa Birliği dışındaki üçüncü taraf şirketlere aktarabiliriz.

AGA tarafından işlenen Kişisel Veriler, iş ortaklarımıza, şirket ortaklarına ve şirket yetkililerine yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

Şirket tarafından yukarıda açıklanan yöntem ve amaçlarla temin edilen Kişisel Veriler, KVKK ve ilgili mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; AGA’nın yasal yükümlülükleri çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olmak üzere AGA’nın faaliyetlerinin yürütülmesi ve AGA tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; yurt içi veya yurt dışındaki grup şirketleriyle, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşterilere, tedarikçilerimize, hukuki danışmanlar, vergi danışmanları dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecek, bunlarla paylaşılabilecek ve/veya bu kişilere Kişisel Verilerinize erişim hakkı verilebilecektir.

AGA üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında her türlü hak ihlalini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler almaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Veriler’i alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden AGA sorumlu değildir.

Kişisel Veri aktarımlarının Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkelere yapılabilmesi Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurul’unun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla mümkün olabilecektir.


KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, AGA tarafından işlenen Kişisel Veriler üzerinde;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilen, silinen veya yok edilen kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılması durumunda bu kişilerin bilgilendirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı ve ıslak imzalı şekilde veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusu niteliğini haiz AGA’nın Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk. No:4M Kuyumcukent AVM Z030 D:72 Bahçelievler, İstanbul adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Yapacağınız başvurunun aşağıda bulunan unsurları içermesini rica ederiz:

 • Ad, soyad ve ıslak imza.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası.
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası.
 • Talep konusu.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde AGA tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin AGA için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunun AGA’nın hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

İşbu Aydınlatma Metni 15.06.2021 tarihinde hazırlanmış olup en son 15.06.2021_ tarihinde güncellenmiştir. Aydınlatma Metni’nde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Metni’nin yürürlük tarihi ve içeriği AGA tarafından güncellenecek olup derhal yürürlüğe girecektir.

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Aga Kıymetli Madenler Anonim Şirketi

Kabul ve Beyan

KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı ve veri sorumlusu sıfatına sahip AGA tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

×